1396/10/30 :: لیست تجهیزات هوشمند سازی1396/10/16 :: 1396/09/24 :: آموزش کار با تخته هوشمند به پرسنل دبستان غیرانتفاعی نیوشا تربت جام1396/09/24 :: آموزش کاربردی استفاده بهینه از تخته های هوشمند به دبیران دبیرستان پژوهش1396/09/24 :: آموزش کاربردی طریقه استفاده ار تخته هوشمند پارس در جمع دبیران دبیرستان غیرانتفاعی بهزاد1396/09/24 :: آموزش کاربردی استفاده بهینه از تخته های هوشمند دبیرستان تیزهوشان فرزانگان11396/09/24 :: آموزش کاربردی کار با تخته هوشمند ویژه دبیران دبیرستان فرزانگان21396/09/24 :: نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش در روستاهای محروم شهرباخرزبه سفارش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی1396/09/24 :: نصب دیتا پروزکتور در مدارس محروم شهر صالح آباد به سفارش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی1396/08/20 :: خانه کامپیوتر را بیشتر بشناسید1396/08/20 :: پروژه نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش در روستاهای محروم شهرتایباد به سفارش اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی1396/08/19 :: تخته هوشمندپارس

راهنمای تخته هوشمند پارس ساخت دانش آوران و کتب ورق زن اول ابتدایی تا نهم

راهنما و آموزش کار با تخته هوشمند پارس

*****++++++*****

کتاب ورق زن پایه اول دبستان

کتاب ورق زن پایه دوم دبستان

کتاب ورق زن پایه سوم دبستان

کتاب ورق زن پایه چهارم دبستان +

کتاب ورق زن ریاضی پایه چهارم دبستان

کتاب ورق زن آمادگی دفاعی پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن آموزش مهارات های نوشتاری پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن عربی پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن انگلیسی پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن فرهنگ و هنر  پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن فارسی پنجم دبستان

کتاب ورق زن کار و فناوری پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن کتاب کار انگلیسی پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن مطالعات اجتماعی+تاریخ جغرافیا

کتاب ورق زن علوم پایه پنجک دبستان

کتاب ورق زن پیام های آسمانی 

کتاب ورق زن ریاضی پایه پنجم دبستان

کتاب ورق زن تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 

****************************

کتاب ورق زن آموزش قرآن پایه ششم کتاب ورق زن فارسی پایه ششم

کتاب ورق زن قرآن پایه ششم

کتاب ورق زن هدیه های آسمانی پایه ششم

کتاب ورق زن کار و فناوری پایه ششم

کتاب ورق زن مطالعات اجتماعی پایه ششم

کتاب ورق زن نگارش فارسی پایه ششم

کتاب ورق زن علوم تجربی پایه ششم

کتاب ورق زن ریاضی پایه ششم

کتاب ورق زن تفکر و پژوهش پایه ششم

**********************

کتاب ورق زن عربی پایه  هفتم کتاب ورق زن اجتماعی پایه هفتم

کتاب ورق زن کتاب کار انگلیسی پایه هفتم

کتاب ورق زن انگلیسی پایه هفتم

کتاب ورق زن فرهنگ و هنر  پایه هفتم 

کتاب ورق زن فارسی پایه هفتم 

کتاب ورق زن کار و فناوری پایه هفتم

کتاب ورق زن مهارت های نوشتاری پایه هفتم 

کتاب ورق زن علوم پایه هفتم

کتاب ورق زن پیام های آسمانی (ضمیمه) پایه هفتم

کتاب ورق زن پیام های آسمانی پایه هفتم

کتاب ورق زن قرآن پایه هفتم

کتاب ورق زن ریاضی پایه هفتم

کتاب ورق زن تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

کتاب ورق زن تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران)پایه هفتم

***************************

کتاب ورق زن  عربی پایه هشتم  کتاب ورق زن مطالعات اجتماعی پایه هشتم

کتاب ورق زن کتاب کار  انگلیسی پایه هشتم

کتاب ورق زن انگلیسی پایه هشتم

کتاب ورق زن فرهنگ و هنر پایه هشتم

کتاب ورق زن فارسی پایه هشتم

کتاب ورق زن کار وفناوری پایه هشتم

کتاب ورق زن مهارت های نوشتاری پایه هشتم

کتاب ورق زن علوم بخش اول پایه هشتم

کتاب ورق زن علوم مقدمه پایه هشتم 

کتاب ورق زن پیام های آسمانی پایه(ضمیمه) هشتم 

کتاب ورق زن پیام های آسمانی پایه هشتم

کتاب ورق زن قرآن پایه هشتم

کتاب ورق زن ریاضی پایه هشتم

کتاب ورق زن تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

کتاب ورق زن تفکر و سبک زندگی(ویژه پسران)پایه هشتم

************************

کتاب ورق زن آمادگی دفاعی پایه نهم

کتاب ورق زن مهارت های نوشتاری و نگارشی پایه نهم

کتاب ورق زن آموزش قرآن پایه نهم

کتاب ورق زن عربی پایه نهم

کتاب ورق زن انگلیسی پایه نهم

کتاب ورق زن فرهنگ وهنر پایه نهم

کتاب ورق زن فارسی پایه نهم

کتاب ورق زن  هنر های سنتی  پایه نهم

کتاب ورق زن کار وفناوری  پایه نهم

کتاب ورق زن انگلیسی(کتاب کار)پایه نهم

کتاب ورق زن مطالعات مدنی ،اجتماعی،جغراقیا، تاریخ پایه نهم

کتاب ورق زن علوم پایه نهم

کتاب ورق زن پیام های آسمانی پایه نهم

کتاب ورق زن ریاضی پایه نهم 

کتاب ورق زن تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه نهم

 


تاریخ انتشار: 1396/11/03


شکیبا باشید...